Restanten stadsmuur

Het Diamanten Bolwerk was de zuidelijkste punt van de vestingwerken, die werden aangelegd in de 17de eeuw. Aan de waterkant was de stad beveiligd door een stenen muur. De loop van de muur is nog goed te zien op de grens van het water en het land. In de loop van de 17de eeuw werd de kwaliteit van het muurwerk reeds slechter. De schade werd mede veroorzaakt door storm en hoge waterstanden. Het onderhoudt van de muur liet soms ook te wensen over. De buitenpoort van dit bolwerk (de Enkpoort) en het kruitmagazijn dat er naast stond, werden in 1821 afgebroken. Daarvoor in de plaats kwam een keermuur om het water tegen te houden. De muuur langs de tuinen van de Julianakade en de muur voor u zijn restanten van deze keermuur.


Überreste der Stadtmauer

Das Diamanten Bolwerk (Diamantbollwerk) war der südlichste Punkt der im 17. Jahrhundert errichteten Festungsanlagen. An der Wasserseite schützte eine Steinmauer die Stadt. Der Verlauf der Mauer ist an der Grenze von Wasser und Land noch deutlich sichtbar. Im Laufe des 17. Jahrhunderts verschlechterte sich zusehends die Qualität der Mauern, teilweise aufgrund von Schäden durch Stürme und hohe Wasserstände. Die Instandhaltung der Mauern ließ bisweilen ebenfalls zu wünschen übrig. Das äußere Tor dieser Festung - Enkpoort genannt - und das daneben gelegene Pulvermagazin wurden 1821 abgerissen. Stattdessen errichtete man ein Bollwerk, um das Wasser aufzuhalten. Die Mauer entlang der Gärten der Julianakade und die Mauer vor Ihnen sind Überreste dieses Bollwerks.


Remains of the town wall

The Diamanten Bolwerk (Diamonds Bulwark) was the most southern point of the fortifications built in the 17th century. The town was protected along the waterfront by a stone wall. The path of that wall can still be seen clearly where the water and the land meet. During the course of the 17th century, storm and water damage gradually led to the wall becoming dilapidated. The wall was not always well maintained either. The outer gate in this bulwark – the Enkpoort – and the gunpowder store that stood next to it were demolished in 1821. They were replaced by a flood-defence wall to keep the water out. The wall along the gardens of Julianakade and the wall in front of you are the remains of this flood-defence wall.