De Stenendijk

De laatste muur in Nederland die in stand is gehouden als bescherming tegen dijkdoorbraken. Ooit beschermde deze gemetselde dijk het achterliggende land tegen het hoge water van de Zuiderzee. Lengte ruim een kilometer. Het oorspronkelijke metselwerk dateert minimaal uit de 18e eeuw. De verdeling van de dijkvakken is herleidbaar naar de Bisschoppelijke dijkenbrief van Salland van 1308. Dit betekende dat een eigenaar van een groot perceel, van de beschermde grond, ook een groot dijkvak moest onderhouden. In deze muur zijn meer dan vijftig vakken te onderscheiden. Aan de bouwsporen in het metselwerk is te zien dat de dijk ten minste tweemaal is verhoogd.


Küstenbefestigung De Stenendijk

Die letzte Mauer in den Niederlanden, die als Schutz gegen einen Deichbruch instandgehalten wird. Früher schützte diese Deichmauer das Hinterland vor dem Hochwasser der Zuiderzee. Mehr als einen Kilometer lang. Das ursprüngliche Mauerwerk stammt mindestens aus dem 18. Jahrhundert. Die Verteilung der Deichabschnitte ist auf den Bischöflichen Deichbrief von Salland aus 1308 zurückzuführen. Das bedeutete, dass ein Eigentümer eines großen Grundstücks auch einen großen Deichabschnitt pflegen musste. In der Mauer sind mehr als fünfzig Abschnitte zu unterscheiden. An den Bauspuren im Mauerwerk ist zu sehen, dass der Deich mindestens zwei Mal erhöht wurde.


Stenendijk sea wall

This is the last wall in The Netherlands that has been maintained as protection against dike breaches. This brick-built dike once protected the lands beyond against the high water level of the Zuiderzee. It measures in excess of one kilometre. The original brickwork dates back to at least the 18th century. The division of the dike sections can be traced back to the Episcopal Dike Letter of Salland in 1308. This dictated that the owner of a large plot of protected land was also responsible for maintaining a large dike section. There are over fifty sections visible within this wall. The alteration marks in the masonry show that the dike has been raised on at least two occasions.